Sut gallwch baratoi?

Beth i'w wneud mewn argyfwng:

Mewn argyfwng mawr, os nad ydych yn rhan o'r digwyddiad, ond yn agos ato neu'n credu y gallech fod mewn perygl, y cyngor gorau yw mynd i mewn i adeilad diogel (diffoddwch unrhyw gyfarpar aerdymheru neu wyntyllu), arhoswch dan do nes i chi gael cyngor gwahanol, a gwrandewch ar orsaf radio neu sianel deledu leol am wybodaeth.

 • Sicrhewch fod rhywun wedi ffonio 999 os oes pobl wedi'u hanafu neu os oes bygythiad i fywyd
 • Peidiwch â rhoi'ch hunan nac eraill mewn perygl
 • Dilynwch gyngor y gwasanaethau brys
 • Ceisiwch beidio â chynhyrfu a meddyliwch cyn gweithredu, a cheisiwch gysuro eraill.

COFIWCH: Ewch i Mewn, Arhoswch i Mewn, Gwrandewch.

Gartref

 • Dewch a'ch teulu a'ch anifeiliaid anwes i mewn
 • Clowch ddrysau, caewch ffenestri a thyllau aer
 • Diffoddwch wyntyllau, a systemau aerdymheru a gwresogi aer gorfod
 • Ewch i mewn i ystafell fewnol heb lawer o ffenestri os oes modd
 • Efallai na fydd ymatebwyr brys yn gallu rhoi gwybod yn syth am yr hyn sy'n digwydd a'r hyn y dylech ei wneud. Fodd bynnag, dylech wylio'r teledu, gwrando ar y radio neu edrych ar y rhyngrwyd yn aml am newyddion a chyfarwyddiadau swyddogol pan fo'r rhain ar gael.

Dysgwch sut a phryd y dylech ddiffodd cyfleustodau:

 • Dewch o hyd i'r falfiau cau trydan, nwy a dŵr
 • Cadwch daclau angenrheidiol ger falfiau cau nwy a dŵr
 • Dysgwch aelodau teulu i ddiffodd cyfleustodau
 • Os ydych yn diffodd y nwy, mae'n rhaid i weithiwr proffesiynol ei roi ymlaen eto. Peidiwch â cheisio gwneud hyn eich hunain. Ffoniwch Corgi ar 0870 401 2300 neu'r Gymdeithas Contractwyr Trydanol ar 020 7313 4800.

Lluniwch gynllun gadael adeilad:

 • Cynlluniwch fannau lle bydd eich teulu'n cwrdd, yn eich cymdogaeth gyfagos a'r tu allan iddi
 • Os oes gennych gar, cadwch hanner tanc o danwydd ynddo ar bob adeg rhag ofn y bydd yn rhaid i chi adael
 • Ymgyfarwyddwch â llwybrau amgen a ffyrdd eraill o adael eich ardal
 • Os nad oes gennych gar, cynlluniwch sut byddwch yn gadael os bydd rhaid
 • Ewch â phecyn argyfwng oni bai bod gennych reswm i gredu ei fod wedi'i halogi
 • Clowch y drws ar eich ôl
 • Ewch â'ch anifeiliaid anwes.  (Byddai'r RSPCA wrth law mewn unrhyw ganolfan orffwys i helpu i ofalu am eich anifeiliaid.) 

Cymunedau/Cymdogaethau

Mae'n gwneud synnwyr i gymuned weithio gyda'i gilydd yn ystod argyfwng.

 • Siaradwch â'ch cymdogion am sut gallwch weithio gyda'ch gilydd yn ystod argyfwng
 • Cewch wybod a oes offer arbenigol gan unrhyw un fel generadur pŵer, neu arbenigedd megis gwybodaeth feddygol a allai helpu mewn argyfwng
 • Penderfynwch pwy fydd yn mynd i weld a yw cymdogion diamddiffyn yn ddiogel
 • Ystyriwch lunio cynllun argyfwng cymunedol.

Mae tîm cynllunio argyfwng Cyngor Swydd Lincoln, ar y cyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd, wedi llunio templed "Cynllun Argyfyngau a Llifogydd Cymunedol". Mae'r templed ar waelod y dudalen hon i'w lawrlwytho.

Byddwch yn barod - cewch becyn

Wrth baratoi ar gyfer argyfwng posibl, mae'n well meddwl am hanfodion goroesi gyntaf: dŵr ffres, bwyd, aer glân a gwres.

Eitemau cymeradwy i'w cynnwys mewn pecyn argyfwng sylfaenol:

 • Dŵr: 7 peint (4 litr) o ddŵr yr un y dydd am dri diwrnod o leiaf, ar gyfer yfed a glanweithdra
 • Bwyd: cyflenwad tri diwrnod o leiaf o fwyd a fydd yn para
 • Radio a bwerir gan fatris a batris ychwanegol neu radio weindio
 • Tortsh a batris ychwanegol (neu un weindio)
 • Pecyn cymorth cyntaf
 • Chwiban i roi arwydd am help
 • Hancesi sychu, sachau sbwriel/bin a chlymau plastig ar gyfer hylendid personol
 • Tyndro neu efeiliau i ddiffodd cyfleustodau
 • Teclyn agor tuniau bwyd (os yw'r pecyn yn cynnwys bwyd tun).

Eitemau ychwanegol i ystyried eu hychwanegu at becyn argyfwng:

 • Meddyginiaethau a sbectol presgripsiwn
 • Bwyd babanod, cewynnau un-tro a sachau cewynnau
 • Cynlluniwch sut byddwch yn gofalu am eich anifeiliaid mewn argyfwng
 • Dogfennau teulu pwysig megis copïau o bolisïau yswiriant, pasbortau, rhifau yswiriant gwladol, rhifau GIG a chofnodion cyfrif banc mewn cynhwysydd gwrth-ddŵr, cludadwy.
 • Arian parod
 • Sach gysgu neu flanced dwym i bawb; ystyriwch ddillad gwely ychwanegol yn ystod y gaeaf
 • Newid dillad cyflawn, gan gynnwys top llewys hir, trowsus ac esgidiau cadarn; ystyriwch ddillad ychwanegol yn ystod y gaeaf
 • Tabledi puro dŵr
 • Cyflenwadau benywaidd ac eitemau hylendid personol
 • Cwpanau papur, platiau a llestri plastig, tywelion papur
 • Papur a phensel
 • Llyfrau, gemau, posau neu weithgareddau eraill i blant.
   

Gwnewch becyn i'ch anifeiliaid anwes

Dylai'ch pecyn argyfwng anifeiliaid anwes gynnwys:

 • Bwyd a thritiau anifeiliaid anwes
 • Dŵr yfadwy mewn poteli plastig
 • Teclyn agor caniau ar gyfer bwyd can
 • Meddyginiaethau a chofnodion meddygol anifeiliaid anwes mewn cynhwysydd gwrth-ddŵr
 • Tenynnau cadarn, harneisiau a/neu gludwyr fel y gallwch symud eich anifeiliaid anwes yn ddiogel heb iddynt allu dianc (cofiwch y gall fod ofn arnynt ac efallai y byddant yn ymddwyn yn wahanol i'r arfer)
 • Lluniau diweddar o'ch anifail anwes rhag ofn y bydd yn mynd ar goll
 • Enw'ch milfeddyg
 • Gwelyau a theganau anifeiliaid anwes, os oes lle.
 • Dylai fod gan eich holl anifeiliaid anwes dag adnabod a choler hefyd.