Rheoli Risgiau

Mae risgiau'n rhan anochel o fywyd pob dydd. Ond mae rhai risgiau'n amlycach nag eraill.

Wrth lunio'r Gofrestr Risgiau Cymunedol, rydym yn ystyried tebygolrwydd ac effaith risgiau.

Ystyr tebygolrwydd yw pa mor debygol y bydd digwyddiad sy'n ymwneud â pherygl neu fygythiad dros y pum mlynedd nesaf.

Mae effaith yn fesur o ddifrifoldeb y niwed posibl a achosir gan y perygl neu'r bygythiad, gan ystyried yr effeithiau ar iechyd, yr economi, yr amgylchedd a'r gymdeithas.

Gan ddibynnu ar debygolrwydd posibl ac effaith y risg, mae'n cael ei rhoi mewn trefn blaenoriaeth. Mae hyn yn ein helpu i ystyried sut gallwn leihau risgiau a'r nod yn y pen draw yw eu lleihau i lefel dderbyniol.

Mae'r holl risgiau yn y Gofrestr Risgiau Cymunedol yn cael eu hadolygu bob blwyddyn a gwneir newidiadau yn ôl yr angen.